ریتون

جاروبرقی

ارتفاع 166
قطر بدنه داخلی 51/5
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/8
ارتفاع 99/5
قطر بدنه داخلی 39
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/8
ارتفاع 141
قطر بدنه داخلی 45
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/8


ارتفاع 17
قطر بدنه داخلی 42/5
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/6
ارتفاع 71
قطر بدنه داخلی 39
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/6
ارتفاع 163/5
قطر بدنه داخلی 52
نوع پوشش منبع گالوانیزه گرم
نوع پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک
نوع و ضخامت ورق بدنه روغنی 0/8